صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۴ حوت ۱۳۹۸

مصوبات جلسات عمومی مشرانوجرگه

 

شامل (قوانین;معاهدات;میثاقها;لوایح داخلی، طرحها، قطعنامه ها و اعلامیه ها )

 

ازآغاز کار شورای ملی 29/9/1384

 

در سال اول تقنینی 1384-1385:

اجلاس اول از 29 قوس1384 الی 15 جوزای 1385 (17) سند تصویب شده است .

اجلاس دوم از 1اسد1385 الی 15 قوس1385 (13) سند تصویب شده است .

مجموعا 30 سند تصویب گردیده است .

 

در سال دوم تقنینی 1385-1386:

دراجلاس اول از 1دلو1385 الی 15 جوزا 1386 (14) سند تصویب شده است .

دراجلاس دوم از 1اسد1386 الی 15قوس 1386 (17) سند تصویب شده است .

مجموعا 31 سند تصویب گردیده است .

 

در سال سوم تقنینی1386-1387:

اجلاس اول از 1دلو 1386 الی 15 جوزا 1387  (21) سند تصویب گردیده است.

اجلاس دوم از 1اسد 1387 الی 15قوس 1387(16) سند تصویب گردیده است.

 مجموع : 37 سند تصویب گردیده است.

 

درسال چهارم تقنینی  1387- 1388:

اجلاس اول از 1  دلو 1387 الی 17جوزا 1388  ( 32 ) سند تصویب گردیده است.

مجموعا ( 47) سند تصویب گردیده است.

 

درسال پنجم تقنینی  1388- 1389:

اجلاس اول از 1  حوت 1388 الی 15جوزا 1389  ( 12  ) سند تصویب گردیده است.

اجلاس دوم از 1  اسد 1389 الی 15 قوس 1389 (       ) سند تصویب گردیده است.

 مجموعا () سند تصویب گردیده است.

معلومات تفصیلی در مورد اسناد تصویب شده :

 

 

 

سال اول تقنینی

 

اجلاس اول از 29قوس 1384 الی 15 جوزا 1385

 

1- تصویب اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه ؛

2- تصویب قطعنامه در مورد حوادث ناگوار هرات ؛

3- تصویب طرح 21 فقره ی مشرانوجرگه در مورد اوضاع امنیتی و سیاسی ؛

4- اعلامیه مطبوعاتی در مورد تقبیح انفجار اماکن مقدسه در عراق ؛

5- تصویب ضمیمه شماره (1) اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه ؛

6- پیام مشرانو جرگه عنوانی کنفرانس لندن در مورد افغانستان ؛

7- اعلامیه مطبوعاتی در مورد نکوهش اظهارات پرویز مشرف  رئیس جمهور پاکستان درباره افغانستان ؛

8- اعلامیه مطبوعاتی مشرانو جرگه در رابطه به حمله انتحاری علیه رئیس مشرانو جرگه

9- تصویب طرح کمیسیون مصوونیت و امتیازات

10 تصویب نظریات مشورتی درمورد بودجه ملی سال 1385؛

11- تصویب طرح ولسی جرگه در مورد روز26 دلو هر سال بحیث روزتاریخی و تعطیل عمومی ؛

12- پیام احتجاجیه مشرانو جرگه درمورد نشرکاریکاتور پیامبراسلام درنشریه جیلاندس پوستون دنمارک و سایر کشورها

 13- تعدیل مواد 22 و 35 اصول وظایف داخل مشرانوجرگه ؛

14- تصویب طرح  در مورد امتیازات اعضاء مشرانو جرگه ؛

 15تصویب طرح کمیسیون اقوام قبایل و امور سرحدات در مورد بهبود وضع امنیتی مناطق جنوب کشور.

16- تصویب طرح کمیسون اقتصاد ملی در مورد منع فعالیت شورای سنلیس در افغانستان در رابطه با قانونی ساختن کشت کوکنار؛                           

17- تصویب خطوط اساسی کاری وظایف کمیسیونها مشرانو جرگه .

 

اجلاس دوم از 1 اسد 1385 الی 15 قوس 1385

1- اعلامیه مطبوعاتی مشرانوجرگه پیرامون وضع و حالت جنگی در لبنان ؛

2- تصویب اصول استجواب وزرا در کمیسیونهای مشرانو جرگه ؛

3- تصویب طرز العمل تعیین وقت ملاقات اعضای شورای ملی با مسوولین حکومت ؛

4- تصویب قانون شوراهای ولایتی ؛

5- اعلامیه مطبوعاتی درمورد اظهارات پاپ بندیکت رهبر کاتولیکهای جهان در مورد اسلام ؛

6- تصویب طرزالعمل سفرهای داخلی و خارجی اعضای مشرانو جرگه ؛

7- تصویب قانو ن محیط زیست ؛

8- تصویب قانون محابس وتوقیف خانه ها ؛

9- تصویب طرح کمیسیون امور شهدا و معلولین ؛

10- تصویب طرح امتیازات اعضای شورای ملی ؛

11- تصویب قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانو ن اساسی ؛

12- تصویب قانون رسیده گی به تخلفات اطفال ؛

13- تصویب طرح در مورد کمیسیونهای سیزده گانه مشرانو جرگه ؛

 

سال دوم تقنینی

 

اجلاس اول از 1دلو 1385 الی 15جوزا 1386

 

 1- تصویب طرح منشور مصالحۀ ملی ارسالی ولسی جرگه ؛

2- تصویب طرح درمورد سفر کمیسیونها به ولایات ؛

3- اعلامیۀ مطبوعاتی درمورد کمک به مصیبت زده گان ومتضررین سیلابها درمرکز وولایات کشور؛

4- اعلامیۀ مطبوعاتی درمورد تقبیح قتل اجمل نقشبندی خبرنگار و مولوی محمد انور رئیس شورای علمای خوست وقتل شش تن ازکارمندان مؤسسۀ ماین پاکی؛

5- تصویب قانون مصالحۀ ملی وعفو عمومی ؛

6- تصویب طرح کمیسیون اقوام وقبایل درمورد مصالحۀ ملی ؛

7- تصویب  ؟ فرمان شماره(103) ریاست جمهوری پیرامون تعدیل بعضی مواد قانون تصدیهای دولتی ؛

8- تصویب تعدیل مادۀ (15) قانون گمرکات ؛

9- تصویب تعدیل وایزاد مادۀ (59) وتعلیق مؤقت مادۀ (35) قانون امورذاتی افسران قوای مسلح ؛

10- تصویب ایزاد یک فقره درمادۀ (28) قانون ادارۀ امور مالی ومصارف عامه ؛

11- تأیید استقراض 119.1میلیون دالری حکومت ازصندوق وجهی بین المللی(IMF) ؛

12-  تصویب طرح درمورد توزیع پاسپورت درمرکز ولایات کشور؛

13- تصویب عضویت شورای ملی در اتحادیۀ بین الپارلمانی (IPU

14- تصویب نظریات مشورتی مشرانوجرگه درمورد طرح بودجۀ دولتی سال 1386.

 

 

اجلاس دوم از 1 اسد 1386 الی 15قوس 1386

 

1-       تصویب قانون رسانه های همه گانی؛

2-       تصویب قانون فروش عقاربه مؤسسات بین المللی ونماینده گی های سیاسی کشورها ؛

3-       اعلامیۀ مطبوعاتی در مورد تقبیح حملۀ انتحاری مؤرخ 7/7/1386 درشهر کابل ؛

4-       تعدیل مادۀ (69) قانون امور زمینداری ؛

5-       تصویب قانون وکلای مدافع؛

6-       تصویب طرح قانون کمیسیون اصلاحات پولیس؛

7-       تصدیق قرار داد تحویلدهی محبوسین میان افغانستان و فدراسیون روسیه ؛

8-       تصدیق موافقتنامه  تبادلۀ محبوسین بین افغانستان وتاجکستان ؛

9-       تصدیق موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین افغانستان وایران ؛

10-   تصدیق میثاق ملل متحد علیه فساد اداری ؛

11-    تصویب قانون جزای عسکری ؛

12-   رد قانون ذاتی خورد ضابطان مکتبی و ساتنمنان قوای مسلح ؛

13-   تصدیق موافقتنامۀ همکاری قضائی بین افغانستان وایران ؛

14-    تصدیق موافقتنامۀ تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین افغانستان وایران ؛

15-   تصدیق موافقتنامۀ همکاری درزمینه حفظ نباتات وقرنطینی  گیاهی بین افغانستان وایران ؛

16-   تصدیق موافقتنامۀ استرداد مجرمین بین افغانستان و ایران ؛

17-    تصویب تعدیدلات اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه ؛

 

سال سوم تقنینی

 

اجلاس اول از 1دلو/1386 الی 15جوزای1387

 

1-     تصویب قانون اکادمی علوم افغانستان ؛

2-     تصویب قانون اجتماعات; اعتصابات و تظاهرات؛

3-     تصدیق معاهدۀ حسن همجواری; دوستی و همکاری بین افغانستان و جمهوری مردم چین ؛

4-     تصدیق کنواسیون چارچوب کاری سازمان صحی جهان راجع به کنترول تنباکو؛

5-     تصویب نظریات مشورتی مشرانو جرگه درمورد بودجۀ دولتی سال 1387؛

6-  تصویب   قانون کوپراتیف ها؛

7- اعلامیه مطبوعاتی درمورد نشر فلم اهانت امیز( فتنه)

8- تصویب قانون احزاب سیاسی;

9- تصویب قانون محصول حق العبور،

10- تصویب قانون کار؛

11- مصوبه درمورد جلوگیری ازبلند رفتن قیمت ها؛

12 - مصوبه درموردجلوگیری از نشرسریالها،فلمهای مبتذل وبرنامه های تصویری وصوتی مغایر احکام دین اسلام وعنعات افغانی؛

13 -  تصویب قانون طب عدلی،

    14  - تصویب  قانون امورذاتی خورد ضابطان مکتبی وساتنمنان قوای مسلح،

15- تصویب طرح مشرانوجرگه درمورد پالیسی سالم اقتصادی وجلوگیری ازصعود قیم;

16- قطعنامه مشرانوجرگه درمورد تقبیح عمل توهین آمیزعسکرامریکایی درکشورعراق به قران عظیم الشان کتاب مقدس مسلمانان جهان،

 17- تصویب قانون خدمات ملکی;

 18- تصدیق کنوانسیون راجع به تالابهای مهم بین المللی;

19 -  تصویب قانون ادویه;

20-  تصویب قانون احصاییه;

21-  تصویب قانون محاکم عسکری .

 

اجلاس دوم از 1اسد1387 الی 15قوس1387

     

1-     تصویب قانون مواد معدنی;

2-     تصویب قانون معاشات،مصارف وامتیازات مقامات دولتی ;

3-     تصویب قانون نفت وگاز،

4-     تصویب تعدیل ماده (21) قانون سرمایه گذاری خصوصی;

5-     تصویب قانون تشکیل; وظایف وصلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات;

6-     تصویب قانون حقوق وامتیازات معلولین;

7-     تصویب طرح تعدیل ماده (19 و44)قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درج.ا.ا;

8-     تصویب طرح تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی;

9-     تصدیق موافقتنامه دوستی وهمکاری بین ج.ا اف وجمهوری تاجکستان

10- تصویب طرح تعدیل قانون اخذ قیمت اسنادمصدقه درنماینده گی های سیاسی وقونسلی ج.ا.ا;

11- تصویب ضمیمه شماره (1) قانون اکادمی علوم افغانستان

12- تصویب ضمیمه شماره (1) قانون تحصیلات عالی;

13- تصویب تعلیق مواد(59-62 ) قانون پاسپورت;

14- تصویب تعدیل ماده (110) قانون شرکتهای سهامی ومحدودالمسئولیت،

15- طرح بودجه نیمه سال 1387 دولت;

16- تصویب طرح مشرانوجرگه درمورد تنظیم;فعالیت وانکشاف امورترانسپودت زمینی افغانستان.

 

سال چهارم تقنینی :

 

اجلاس اول از 1دلو1387 الی 17جوزای1388

 

1- تصویب طرح تعدیل تعرفه محصول گمرکی درمحاکم ج.ا.افغانستان;

2- تصویب قانون مالیات برعایدات;

3- تصویب نظریات مشورتی درمورد طرح بودجه ملی سال1388،

4- تصویب قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین;

5- تائید فیصله ولسی جرگه درمورد قانون احوال شخصیه اهل تشیع;

6- تصویب طرح مشرانوجرگه درمورد ایجاد اداره مستقل جمع آوری عشر و زکات;

7- تصویب قانون اب;

8- تصویب قانون پولیس;

9- تصویب قانون رهن اموال غیر منقول درمعاملات بانکی

10- تائید سند اعطای قرضه چهارمیلیون یورو به بانکهای کوچک;

11- تصویب قانون صحت عامه;

12- تصویب قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه;

13- تصویب قانون رهن اموال منقول درمعاملات بانکی;

14 - تصویب قانون اجراات جزایی محاکم عسکری;

15- تصویب قانون استراد مظنونین،متهمین ومحکومین;

16- تصدیق کنوانسیون شماره 144 مشوره های سه جانبه(معیارهای بین المللی کار);

17- تصدیق کنوانسیون شماره 159 توانبخشی مسلکی افراد دارای معلولیت کاریابی;

18- تصدیق کنوانسیون شماره 182 درباره بدترین شکل کار اطفال;

19- تصدیق کنوانسیون تعدیل ماده 19 سازمان بین المللی;

20- تصدیق موافقتنامه بین حکومت قطروحکومت ج.ا.افغانستان درمورد تنظیم استخدام کارگران افغانی دردولت قطر؛

21- تصدیق پیمان تامین روابط همکاری میان ج.ا.افغانستان وجمهوری قزاقستان;

22- تصدیق میثاق حفظ وتوسعه تنوع بیان های فرهنگی سازمان یونسکو،

23- تصدیق کنوانسیون پاسداری ازمیراث های فرهنگی ناملوس;

24- تصدیق پروتوکول های علاوه شده برمیثاق های ژنو12اگست1949 مربوط کمیته بین المللی صلیب سرخ;

25- تصویب قانون امورذاتی افسران وبریدملان اردوی ملی;

26-  تصویب طرح قانون ثبت علایم تجارتی

27-  تصدیق موافقتنامه ترانسپورت زمینی بین المللی میان ج.ا.افغانستان وترکیه;

28- تصویب طرح اعضا پیرامون قانون معاش وامتیازات اعضای کادرعلمی موسسات تحصیلات عالی;

29- تصویب طرح قانون اتاقهای تجارت وصنایع افغانستان;

30- تصویب قانون حمل ونقل اموال;

31- تصویب طرح تعدیل وایزاد ماده 35 قانون کارکنان خدمات ملکی;

32- رد طرح قانون تنظیم روابط سلوکی مقامات دولت ج.ا.افغانستان;

33-  قانون تشکیلات اساسی دولت( بنابر وجود نواقص دوباره به ولسی جرگه مستردگردید)6/12/87;

 

جلسات هئیت مختلط مجلسین شورای ملی درمورد قوانین (اجلاس اول سال چهارم )

 

1- تدویر جلسه هیئت مختلط روی طرح تعدیلات قانون کارکنان خدمات ملکی;

2- تدویر جلسه هیئت مختلط روی طرح قانون تشكيل،وظایف وصلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات;

3- تدویر جلسه هیئت مختلط روی قانون تعرفه محصول دولتی درمحاکم ج.ا.افغانستان;

4- تدویر جلسه هئیت مختلط پیرامون مواد 19 و44 قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درج.ا. افغانستان;

5-  تدویر جلسه هئیت مختلط پیرامون قانون اخذ قیمت اسناد مصدقه درنمایندگی های سیاسی  وقونسلی ج.ا. افغانستان;

6- تدویرجلسه هئیت مختلط روی قانون مالیات برعایدات;

7- تدویرجلسه هئیت مختلط روی قانون اب;

8- تدویر جلسه هئیت مختلط روی قانون حقوق وامتیازات معلولین;

9- تدویر جلسه هئیت مختلط روی قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین;

10- تدویر جلسه هئیت مختلط روی قانون صحت عامه ( به نتیجه نرسیده)

11- تدویر جلسه هیئت مختلط روی قانون پولیس;

البته روی ده مرود فوق هیات مختلفه به موافقت رسیده اند.

 

سال چهارم تقنینی :

اجلاس دوم از 1 اسد1388 الی 27جدی1388

 

1-      تصویب تعدیل ماده (10) قانون شرکتهای سهامی ومحدودالمسئولیت ;

2-      تصویب (13) پروژه انکشافی جدید; ضمیمه بودجه انکشافی سال جاری;

3-      اصدار قطعنامه در اعتراض به رهایی پرویز کامبخش;

4-      اصدار اعلامیه به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی دموکراسی.(15 سپتمبر);

5-      تصویب قانون تخم های بذری;

6-      تصویب قانون تنظیم خدمات مخابراتی;

7-      تصویب قانون حمایت رقابت;

8-      تصویب نظریات مشورتی درمورد طرح بررسی وسط سال بودجه ملی سال1388

9-      تصویب قانون مبارزه علیه مواد مخدر;

10-  تصویب طرح ایزاد فقره دوم ماده سیزدهم قانون استملاک زمین ;

11-  تصدیق موافقتنامه بین الدول درباره شبکه شاهراه اسیایی;

12-             تصدیق کنوانسیون شماره (138) سال 1973م در رابطه به حد اقل سن شمولیت به کار;

13-  تصویب قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی;

14-  تصویب قانون سلاح ناریه;مهمات ومواد منفلقه;

15-  تائید موافقتنامه قرضه فعالیت های خاص مرحله اول پروژه احیای میدان هوایی ومحلی ازبانک انکشاف آسیایی;

16-               رد طرح قانون سرپرستی وزارت ( طرح اعضا);

 

جلسات هیئت مختلط مجلسین شورای ملی درمورد قوانین  اجلاس دوم سال چهارم

 

1- جلسه هیئت مختلط روی قانون اتاقهای تجارت وصنایع افغانستان مورخ  8/6/1388;

2- جلسه هیئت مختلط روی قانون حمل ونقل اموال مورخ   /6/1388

3- جلسه هیئت مختلط روی قانون اجراات جزای محاکم عسکری مورخ   17/6/1388

4-جلسه هیئت مختلط درمورد قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه.(به موافقه نرسید 16مورخ /6/1388  ;

5- جلسه هیئت مختلط درمورد قانون امورذاتی افسران وبرید ملان اردوی ملی  مورخ 23/6/1388;

6- جلسه هیئت مختلط درمورد قانون صحت عامه  مورخ 24/6/1388;

7- جلسه هیئت مختلط درمورد ماده (10) قانون شرکتهای سهامی ومحدودالمسئولیت مورخ 20/7/1388;

8- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون تخم های بذری مورخ 29/7/1388;

9- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون  استراد مظنونین،متهمین ومحکومین مورخ25/8/1388;

10- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون مبارزه علیه مواد مخدر مورخ 2/9/1388;

11- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون تنظیم خدمات مخابراتی مورخ 12/9/1388;

12- جلسه هیئت مختلط در مورد طرح ایزاد فقره دوم ماده سیزدهم قانون استملاک زمین.

13- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون حمایت رقابت مورخ 1/10/;1388

14- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون سرپرستی وزارت ( به نتیجه نرسید)

هیات مخطله از جمله 14 روی 13 مورد آن به موافقت رسیده اند.

 

سال پنجم تقنینی :

 

اجلاس اول از 1حوت1388 الی 15جوزای1389

 

1- تصویب نظریات مشورتی مشرانوجرگه درمورد طرح بودجه ملی سال 1389هـ مورخ 23/12/88

2- تصدیق منشور صندوق انکشافی  سارک مورخ 8/1/1389

3- تصدیق پیمان منطقوی سارک درمورد جلوگیری وسرکوبی تروریزم مورخ 8/1/1389

4- تصدیق موافقتنامه ضمیموی کنوانسیون منطقوی کشورهای سارک درمورد محو ونابود سازی دهشت تروریزم مورخ 17/1/1389

5- تصدیق موافقتنامه ساحه ازاد تجارتی اسیا وپروتوکول الحاق ج.ا.افغانستان به موافقتنامه ساحه ازاد تجارت درجنوب اسیا مورخ 17/1/1389

 6- تصویب تعدیل فقره یک ماده سی ام قانون کوپراتیف ها مورخ /5/2/1389

7-  تصدیق موافقتنامه تاسیس سازمان استندرد منطقه جنوب اسیا مورخ  5/2/1389

8- تصدیق پروتوکول ایجادروابط دیپلوماتیک میان افغانستان وکشورمالتا مورخ 21/2/1389

9- تصدیق موافقتنامه میثاق (ایکاو) سازمان بین المللی هوانوردی ملکی مورخ 21/2/1389

10- تصدیق موافقتنامه استرداد مجرمین  میان افغانستان وامارات متحده عربی 12 مورخ /2/1389

11- تصدیق موافقتنامه مساعدت قانونی متقابل درمسایل جنایی میان افغانستان وامارات متحده عربی 9/3/1389

12- تصویب قانون اجاره مالی مورخ 9/3/1389

 

جلسات هیئت مختلط مجلسین شورای ملی درمورد قوانین / اجلاس اول سال پنجم

 

1- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون تنظیم خدمات مخابراتی.12/2/1389