صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۸ قوس ۱۴۰۱

وزارت خانه ها

 

ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

ریاست عمومی اداره امور و دارانشاء شورای وزیران

وزارت عدلیه

وزارت مالیه

وزارت تجارت و صنایع

وزارت معارف

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان

وزارت تحصیلات عالی

وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین

وزارت مبارزه با مواد مخدر

وزارت امور زنان

وزارت شهرسازی

وزارت امور خارجه

وزارت امور داخله

وزارت اقتصاد

وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات

وزارت ارشاد، حج و اوقاف

وزارت احیاء و انکشاف دهات

وزارت امور سرحدات و قبایل

وزارت ترانسپورت و هوانوردي

وزارت زراعت، آبیاری و مالدری

وزارت معادن و پطرولیم

وزارت انرژی و آب

وزارت فواید عامه

وزارت اطلاعات و فرهنگ

وزارت دفاع ملی

وزارت صحت عامه

وزارت دولت در امور پارلمانی

 

ادارات مستقل / ریاست های عمومی

 

ستره محکمه

لوی څارنوالی

ریاست عمومی امنیت ملی

اداره مستقل ارگانهای محلی

ریاست عمومی حلال احمر افغانی

شاروالی کابل

کمیسیون مستقل حقوق بشر

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

اداره عالی مبارزه ارتشا و فساد اداری

اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان

آریانا افغان هوائی شرکت

ده افغانستان بانک

بانک ملی افغان

پشتنی بانک

اتحاديه بانكهاي افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات