صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹
به مناسبت یاد بود ازشهدای کارمندان دارالانشاهای مجلسین شورای ملی، پس ازظهرامروز محفل ختم قرآن عظیم الشان درالحاقیه شورای ملی از طرف کارمندان ریاست عمومی دارالانشای
سه سال قبل از امروز تروریستان؛ کارمندان دارالانشاهای هردومجلس اعم ازمامورین وکارگران، زنان واطفال کودکستان را زمانیکه از در خروجی بیرون می شدند مورد دو انفجار موتر بم آماج حمله قرار دادند که باعث ...
Document یک شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
از روز جهانی مادر امروز ازسوی مشرانوجرگه وریاست عمومی دارالانشای آن در شورای ملی تجلیل به عمل آمد.
این مراسم که به ابتکار کمیسیون امورزنان و جامعه مدنی وآمریت جندر دارالانشای مجلس سنا برگزار گردید؛ درنخست فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه، روز جهانی مادر را به تمام مادران جهان به ویژه مادران مسل...
Document دو شنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
ورکشاپ دو روزه آگاهی درمورد حفاظت از محیط زیست وحقوق بشر که به همکاری ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه و نهاد های مربوطه راه اندازی شده بود امروز خاتمه یافت.
این ورکشاپ که در الحاقیه شورای ملی دیروز آغاز ودرآن کارمندان ریاست‌ها وآمریت‌های مختلف ریاست عمومی دارالانشاء اشتراک داشتند ازسوی نماینده گان کمیسیون مستقل حقوق بشر و اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست در...
Document چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
مراسم فاتحه والده، عبدالمقتدرناصری رییس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه امروز درمسجد الحاقیه شورای ملی برگزارشد.
این مراسم که از سوی رهبری ریاست عمومی دارالانشای مجلس سنا،اقارب وخانواده مرحومه تدویرشده بود درآن شماری ازاعضای هیئت اداری مشرانوجرگه ، نماینده گان مردم درپارلمان، شماری از اراکین بلندپایه حکومتی، ...
Document چهارشنبه ۲۲ جوزا ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
عبدالمقتدرناصری رییس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه امروز با آقای مکی میزو ساوا سکرتر اول بخش سیاسی سفارت جاپان، مقیم کابل ملاقات نمود.
دراین ملاقات هردو جانب روی موارد سفرهیئت مشرانوجرگه برای اشتراک درکنفرانس اتحادیه بین الپارلمانی که قراراست درجاپان تدویریابد، ایجاد گروپ های پارلمانی، تقویت وگسترش روابط میان پارلمان های دوکشور ب...
Document چهارشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...