صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۷
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار،برعلاوه تعیین اجندای جلسات عمومی، قوماندان گارنیزون،معاون شاروالی کابل ومعاون رادیو تلویزیون ملی پیرامون مسایل مربوطه پاسخ ارایه نمودند.
نخست درکمیته رؤسا فیصله شد که درجلسه عمومی روزیکشنبه ۲۴ سرطان، علاوه ازمباحث آزاد، گزارش هییت های مجلس ازکشورلتوانیا و ولایت پکتیا ارایه گرددونیز در این جلسه گزارشات کاری کمیسیون های امور دف...
Document چهارشنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای کاری جلسات عمومی دوهفته بعدی تعیین و روی برنامه های کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
درکمیته رؤسا قرارشد تا درجلسه عمومی روزیکشنبه دهم سرطان مجلس، علاوه ازمباحث آزاد، متن فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد تعدیل نام وزارت تجارت وصنایع به وزارت صنعت وتجارت وطرح تعدیل فقره (۳) ماده(۲۲) ق...
Document چهارشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه امروزبه ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس آن جرگه دایر گردید.
درجلسه ضمن بحث روی تعیین اجندای جلسات عمومی وتنظیم برنامه های کاری کمیسیونها فیصله گردید که درجلسه عمومی روزیکشنبه ششم جوزا، برعلاوه مباحث آزاد؛ وزیرامورزنان پیرامون تدابیرآن وزارت درمورد محو خشو...
Document چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای کاری جلسات عمومی برای دوهفتۀ بعدی تعیین و روی برنامه های کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
کمیته روسا فیصله کرد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۲۳ ثور، علاوه ازمباحث آزاد واستماع گزارش هییت مجلس ازکشورسویس، روی موافقتنامۀ میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ازبیکستان درمورد م...
Document چهارشنبه ۱۹ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس ومحمد علم ایزدیارنایب اول تدویرگردید؛ اجندای جلسات عمومی هفته آینده تعیین و روی برنامه های کاری
کمیسیونها مباحثی صورت گرفت. درکمیتۀ روسا فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۱۶ ثور، علاوه ازمباحث آزاد وبحث پیرامون موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشافی اسلامی، درمورد تطبی...
Document چهارشنبه ۱۲ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...