صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۸
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس، آجندای جلسات عمومی بعدی معین گردید.
طبق فیصله کمیته در نشست عمومی فردا یکشنبه ۲۹ جدی ؛بحث آزاد، فرمان تقنینی شماره ۱۱ در مورد ایجاد اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی،موافقتنامه معیاری همکاری‌های اساسی میان افغانستان وصندوق جمعیت سازمان ملل...
Document شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی تعیین گردید.
برمبنای فیصله کمیته رؤسا، درنشست عمومی فردا ۲۲ جدی، کاربالای فرمان تقنینی شماره ۳۵۲ رییس جمهور درمورد( ایزاد برخی ازمواد قانون اصول محاکمات تجارتی)، ( کنوانسیون قرارداد حمل وترانزیت بین المللی کال...
Document شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
در جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یاررییس مجلس آجندای جلسات عمومی بعدی مشخص شد.
طبق فیصله این جلسه؛ درنشست عمومی فردا یکشنبه بحث آزاد، کار روی طرح قانون تابعیت، بحث روی فرمان تقنینی شماره ۳۳ رییس جمهوری درمورد ایجاد وزارت دولت در امور صلح و ارایه گزارش هیئت مجلس از کشورترکیه و...
Document شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمدعلم ایزدیار نایب اول مجلس، اجندای جلسات عمومی بعدی تعیین شد.
برمبنای فیصله کمیته رؤسا درنشست عمومی اول جدی فرمان تقنینی۳۱۳ درمورد انفاذ مجدد قانون تشکیل وصلاحیت محاکم عسکری واعتبارفیصله‎‌ها، قرارها وسایراجراات اداری محاکم عسکری وفرمان شماره۳۰۷ درمورد ضمیم...
Document شنبه ۳۰ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، اجندای سه جلسه عمومی تعیین گردید.
برمبنای فیصله این کمیته درنشست عمومی فردا علاوه ازاستماع گزارش هیئت مجلس ازکشورقطر، فرامین تقنینی شماره ۳۱۵ و۳۵۸ درمورد تعدیلات درقانون طرزتحصیل حقوق وفرمان تقنینی۳۵۶ درمورد تعدیل وایزاد دربرخی...
Document شنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...