صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
درنخستین جلسه کمیته روسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس مجلس، اجندای جلسات عمومی هفته آینده تعیین گردید.
درآغازجلسه، فضل هادی مسلم یار، انتخاب هیئت اداری مجلس وروسای کمیسیونها را تبریک گفته تاکید نمود که سناتوران مانند گذشته درنشست های عمومی وکمیسیونها حضورفعال داشته باشند تا درتصویب وتایید قوانین واس...
Document سه شنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس، آجندای جلسات عمومی بعدی معین گردید.
طبق فیصله کمیته در نشست عمومی فردا یکشنبه ۲۹ جدی ؛بحث آزاد، فرمان تقنینی شماره ۱۱ در مورد ایجاد اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی،موافقتنامه معیاری همکاری‌های اساسی میان افغانستان وصندوق جمعیت سازمان ملل...
Document شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی تعیین گردید.
برمبنای فیصله کمیته رؤسا، درنشست عمومی فردا ۲۲ جدی، کاربالای فرمان تقنینی شماره ۳۵۲ رییس جمهور درمورد( ایزاد برخی ازمواد قانون اصول محاکمات تجارتی)، ( کنوانسیون قرارداد حمل وترانزیت بین المللی کال...
Document شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
در جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یاررییس مجلس آجندای جلسات عمومی بعدی مشخص شد.
طبق فیصله این جلسه؛ درنشست عمومی فردا یکشنبه بحث آزاد، کار روی طرح قانون تابعیت، بحث روی فرمان تقنینی شماره ۳۳ رییس جمهوری درمورد ایجاد وزارت دولت در امور صلح و ارایه گزارش هیئت مجلس از کشورترکیه و...
Document شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمدعلم ایزدیار نایب اول مجلس، اجندای جلسات عمومی بعدی تعیین شد.
برمبنای فیصله کمیته رؤسا درنشست عمومی اول جدی فرمان تقنینی۳۱۳ درمورد انفاذ مجدد قانون تشکیل وصلاحیت محاکم عسکری واعتبارفیصله‎‌ها، قرارها وسایراجراات اداری محاکم عسکری وفرمان شماره۳۰۷ درمورد ضمیم...
Document شنبه ۳۰ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...