صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۶
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروزدردفترکارش باآقای یاوجینگ سفیرجمهوری خلق چین ملاقات تودیعی نمود.
دراین ملاقات سفیرجمهوری خلق چین طی صحبتی ازموقف های سیاسی،همکاری های نزدیک وروابط نیک رییس مشرانوجرگه درجریان مأمویت خویش به قدردانی یاد آوری نموده گفت زمانیکه شماری ازاتباع چینایی ازسوی ربایندگان ...
Document چهارشنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگۀ شورای ملی امروز دردفترکارش ، خواستهای شماری ازنمایندگان قوم بلوچ کشوررا استماع نمود.
دراین ملاقات، دوتن به نمایندگی ازدیگران صحبت نموده گفتند که نقش قوم بلوچ در ساختار حکومت نهایت کمرنگ بوده و به وضعیت زندگی آنان توجه صورت نگرفته است آنان با ظاهر ساختن برخی تصاویرزننده، ازمظالم و د...
Document دو شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه امروزشکایت شماری ازکارمندان اداره عالی مبارزه با فساد اداری را درحالیکه رئیس عمومی دارالانشای آن جرگه نیزحاضربود ؛استماع نمود.
در این نشست چند تن به نمایند گی از دیگران ضمن ارایه گزارش از اجراات کااری این اداره گفتند که حدود ششصد دوسیه فساد اداری را ترتیب وغرض طی مراحل به لوی څارنوالی راجع نموده اند.
Document شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز گزارش ازکارکردهای معاون دفترمشاوریت شورای امنیت ملی را استماع نمود.
دراین نشست سلیمان کاکرمعاون دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی پیرامون تامین صلح،وضعیت امنیتی ووضع جاری کشورمعلومات ارایه نموده،حمایت همیشگی مشرانوجرگه ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشوربا قدر دانی یادآوری ن...
Document دو شنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه شکایت شماری ازاستادان دارالمعلمین ولایت لوگررا استماع نمود.
دراین ملاقات که شماری ازسناتوران نیزحضورداشتندیکتن به نمایندگی ازدیگران صحبت نموده گفت رییس دارالمعلمین ولایت لوگر که قبلاً درولایت ارزگان ایفای وظیفه می نمود به اتهام فساد اداری به سارنوالی معرفی ...
Document شنبه ۸ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...