صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ جوزا ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس، رییس عمومی پرورشگاه های وزارت کارواموراجتماعی وبرخی منسوبین پرورشگاه علاوالدین پیرامون شکایات واصله توضیحات داند.
Document چهارشنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ جوزا ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس؛ مسئولین وزارت های صحت عامه، زراعت،آبیاری ومالداری واداره شاروالی کابل به پرسش های سناتوران پاسخ ارایه نمودند.
Document دو شنبه ۲۱ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۹ جوزا ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس، واشتراک معین مالی واداری وبرخی ازمسوولین دیگری وزارت احیا وانکشاف دهات دایرگردید.
Document شنبه ۱۹ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۶ جوزا ۱۳۹۷ هجري شمسی
وزیرامورزنان نخست به پرسشهایی پاسخ ارایه نمود که در مجلس مؤرخ ۶/ ۳/۱۳۹۷ در مورد دستاوردهای آنوزارت درخصوص تقلیل آمارخشونت علیه زنان، نسبت ضیقی وقت بی پاسخ مانده بود . وی ضمن ارایۀ نتایج کارستر...
Document چهارشنبه ۱۶ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۴ جوزا ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، رئیس ارتباط با محاکم ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه های وزارت امورداخله، پیرامون وضع معیشتی محبوسین وبرخی مسایل دیگربه پرسش...
Document دو شنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...