صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۹
درجلسه روزسه‌ شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، دوعنوان فرمان تقنینی تصویب ودوموافقتنامه بین المللی تصدیق گردید.
فرمان تقنینی شماره ۳۱۴ رییس جمهور درمورد (قانون مشارکت عامه وخصوصی) که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود ازسوی رییس واعضای کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه وفرمان تقنینی شماره ۲۷۰ درمورد( ...
Document سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، علاوه ازبحث روی اوضاع جاری کشور، به نسبت وفات محمد یوسف غضنفر، ابرازهمدردی عمیق صورت گرفت.
فضل‌هادی مسلم‌یار وسایراعضا، درگذشت محمدیوسف غضنفر نمایندۀ فوق‌العادۀ رئیس‌جمهور درامور توسعه اقتصادی، تجاری و کاهش فقر را، دراثربیماری کرونا، یک ضایعه بزرگ دانسته، مراتب تسلیت وهمدردی شانرا به رئی...
Document یک شنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درجلسه امروز مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس ومحمد اکبرستانکزی نایب دوم این مجلس تدویریافت؛یک عنوان طرح قانون ویک فرمان تقنینی تصویب شد.
(طرح قانون خدمات پُستی)که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه،مورد مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط رئیس واعضای کمیسیون مواصلات ومخابرات به جلسه عمومی ارایه ومورد تصویب قرارگرفت.
Document سه شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، علاوه ازتصویب یک عنوان فرمان تقنینی؛ روی مسایل امنیتی واجتماعی کشور مباحثی صورت گرفت.
فرمان تقنینی شماره ۲۶۹ درمورد تعدیل برخی ازمواد قانون کارکنان خدمات ملکی که درکمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی وسایرکمیسیون‌ها مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس واعضای کمیسیون امورتقنینی درجلسه ...
Document سه شنبه ۳ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس سنا، سند درخواست اخذ قرضه هفده میلیارد افغانیگی حکومت، مورد تایید قرارگرفت.
سند درخواست اجازه اخذقرضه هفده میلیاردافغانیگی به منظور مصارف مبارزه با ویروس کرونا،از صندوق وجهی بین المللی پول به د.ج.ا.ا، از سوی رییس واعضای کمیسیون امور بین المللی به جلسه امروزی ارایه و مورد ت...
Document یک شنبه ۱۸ جوزا ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...