صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۶
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون استملاک تصویب و ازکارکرهای وزیردولت درامورپارلمانی تقدیرگردید.
فرمان تقنینی شماره ۲۴۹ رئیس جمهوردرمورد قانون استملاک که درکمیسیون مواصلات ومخابرات وسایرکمیسیونها مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایراعضای این کمیسیون به جلسه ارایه وبه اکثریت آرا تصوی...
Document یک شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، طرح قانون مبارزه با مواد مخدر ومسکرات تصویب وموافقتنامه تاسیس انستیتوت همکاری‌های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی
تصدیق گردید ونیزفیصله شد که وزیر دولت درامور ارلمانی مورد تقدیر قرار گیرد. درآغازجلسه رئیس و سایراعضای مجلس مراتب تسلیت وهمدردی شانرا نسبت وفات سناتورمحمد عیسی خان شینواری ابراز داشته ازخدمات و نق...
Document سه شنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب دوفرمان تقنینی، روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.
فرمان تقنینی رییس جمهوری درمورد تعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون نفت وگاز(هایدروکاربن ها) که درکمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه مورد مطالعه وتدقیق قرارگرفته بود؛ توسط معاون واعضای کمیسیون ارایه ومور...
Document یک شنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول، علاوه ازتصدیق سه عنوان سند بین المللی؛ روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.
موافقتنامه کشورمیزبان میان د. ج. ا.افغانستان وداکتران بدون سرحد، کنوانسیون منع شکنجه وسایررفتارها ومجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز وموافقتنامه میان وزارت امورداخله کشوربا ازبکستان درعرص...
Document سه شنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه، درمورد برگزاری انتخابات سال آینده، معلومات ارایه نمود.
درجلسه ازامام محمدوریماچ رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات، سناتورمحمدحسن هوتک وسایراعضا، سوالاتی را مبنی برهموارنشدن بسترهای مناسب برای انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها، تأمین امنیت م...
Document سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...