صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۶
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ میزان ۱۳۹۶ هجري شمسی دو شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۶
خبر تازه درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون استملاک تصویب و ازکارکرهای وزیردولت درامورپارلمانی تقدیرگردید. یک شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۶
خبر تازه مراسم فاتحه ودعا خوانی مرحوم محمدعیسی خان شینواری عضو مشرانوجرگه، امروز ازسوی فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس ، فامیل واقارب آن مرحومی درشهرکابل برگزار گردید. شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ میزان ۱۳۹۶ هجري شمسی شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۶
خبر تازه فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروزدردفترکارش باآقای یاوجینگ سفیرجمهوری خلق چین ملاقات تودیعی نمود. چهارشنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مور ۱۹ میزان ۱۳۹۶ هجري شمسی چهارشنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۶
   
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون استملاک تصویب و ازکارکرهای وزیردولت درامورپارلمانی تقدیرگردید.
فرمان تقنینی شماره 249 رئیس جمهوردرمورد قانون استملاک که درکمیسیون مواصلات ومخابرات وسایرکمیسیونها مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایراعضای این کمیسیون به جلسه ارایه وبه اکثریت آرا تصویب شد.
یک شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۶      متن کامل >>>
 
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، فرمان تقنینی رئی...
یک شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، طرح قانون مبارزه با...
سه شنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب دو...
یک شنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
   
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروزدردفترکارش باآقای یاوجینگ سف...
دراین ملاقات سفیرجمهوری خلق چین طی صحبتی ازموقف های سیاسی،همکاری های نزدیک وروابط نیک رییس مشرانوجرگه درجریان مأمویت خویش به قدردانی یاد آوری نموده گفت زمانیکه شماری ازاتباع چینایی ازسوی ...
چهارشنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۶      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگۀ شورای ملی امروز دردفترکارش ، خواست...
دراین ملاقات، دوتن به نمایندگی ازدیگران صحبت نموده گفتند که نقش قوم بلوچ در ساختار حکومت نهایت کمرنگ بوده و به وضعیت زندگی آنان توجه صورت نگرفته است آنان با ظاهر ساختن برخی تصاویرزننده، ا...
دو شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۶      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه امروزشکایت شماری ازکارمندان اد...
در این نشست چند تن به نمایند گی از دیگران ضمن ارایه گزارش از اجراات کااری این اداره گفتند که حدود ششصد دوسیه فساد اداری را ترتیب وغرض طی مراحل به لوی څارنوالی راجع نموده اند.
شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ میزان ۱۳۹۶ هجري شمسی
دو شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ میزان ۱۳۹۶ هجري شمسی
شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مور ۱۹ میزان ۱۳۹۶ هجري شمسی
چهارشنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما