صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۷
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه اعلامیۀ مشرانوجرگه شورای ملی سه شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۷
خبر تازه محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروزازخدمات وافتخارات فیلسوف جهان محمد صدیق افغان رئیس وبنیانگذارمرکزتحقیقاتی ریاضی وفلسفی جهان طی نشستی با اهدای مدال وتقدیرنامه تحسین نمود. سه شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۷
خبر تازه داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه قبل ازظهر امروز دردفترکارش با آقای سرگی فومنکو سکرتر اول سفارت فدراتیف روسیه مقیم کابل ملاقات نمود. دو شنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۷
خبر تازه محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه، امروزدرحالیکه شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند با هیئت رهبری حزب اقتدارملی واسلامی افغانستان در شورای ملی ملاقات نمود. یک شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷
خبر تازه اعلامیه مشرانوجرگه شورای ملی درپیوند به حوادث اخیردرکشور دو شنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۷
خبر تازه محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی ویک تعداد دیگرازسناتوران نیزحضورداشتند، یک شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۷
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب یک عنوان فرمان تقنینی، گزارشات کاری اجلاس اول سال هشتم دوره شانزدهم تقنینی استماع گردید.
درجلسه فرمان تقنینی شماره ۱۵۶ درمورد طرح قانون شهرسازی ومسکن که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس ومعاون کمیسیون مواصلات ومخابرات ارایه وبه اکثریت آرا مورد تصویب قرارگرفت، ناگفته نماند که قانون مذکور ازسوی ولسی جرگه رد گردیده است ومجلس سنا ضمن تصویب آن، اعضای هیئت مختلط جانب مشرانوجرگه را نیزمعین کرد تا با هیئت ولسی جرگه درخصوص این قانون مهم وحیاتی، تدویرجلسه نموده به نتیجه ی مطلوبی برسند.
یک شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۷      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب...
یک شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه فوق العادۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب ...
شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، فرمان تقنینی رئی...
سه شنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروزازخدمات وافتخارات ...
دراین نشست که شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند ازفعالیت های چشمگیر وخسته گی نا پذیر، خدمات علمی وفرهنگی، ایجاد مرکزعلمی ریاضی وفلسفی جهان، ابتکارات ونو آوری های دربخش های علمی، دادخواهی...
سه شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۷      متن کامل >>>
داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه قبل ازظهر امروز دردفترکارش ...
دراین ملاقات آقای فومنکوازآماده گی های کشورش درجهت کمک به مردم افغانستان درزمینه های مختلف ازجمله اعطای بورسیه های تحصیلی یادآوری نموده گفت که کشورمتبوعش خواستار تحکیم وگسترش روابط بخصوص ...
دو شنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۷      متن کامل >>>
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه، امروزدرحالیکه شماری ازسنا...
دراین ملاقات، استاد ولی زی رئیس وبرخی هییت رهبری حزب مذکور، برقراری صلح دایمی، رفع اختلافات، برادری وبا همی وزنده نگهداشتن ارزشهای جهاد ومقاومت مردم مسلمان افغانستان را ازاهداف عمده...
یک شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
دو شنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما